sábado, 15 de octubre de 2011

Curso de Postgrado en Pensamiento y Religiones de Asia 

Presentació i objectius

En un món globalitzat com l'actual, la cooperació entre els diferents països depèn en bona mesura del grau de coneixement i comprensió de les idees, ideals, valors i actituds que les diferents cultures han desenvolupat al llarg de la història. El curs respon així a la creixent demanda en els darrers anys d'incrementar la presència de les tradicions culturals i intel·lectuals no europees en el currículum acadèmic dels estudis universitaris.
En aquest sentit, el Curs de Postgrau en Pensament i Religions d'Àsia, organitzat per la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra amb la col·laboració de Casa Àsia, ofereix per primer cop en l'àmbit universitari espanyol un diploma especialitzat en el camp de l'estudi de les religions asiàtiques.
Aquest nou títol universitari ofereix la possibilitat d'aproximar-se a l'estudi acadèmic de les principals tradicions religioses i corrents de pensament d'Àsia, en els seus respectius contextos històrics i culturals, posant un especial èmfasi en la formació pràctica mitjançant visites guiades a centres i espais de culte i tallers participatius de meditació i música sacra, entre d'altres. 
L'equip docent està format per professors experimentats en els camps de la sinologia, la japanologia, la indologia, la tibetologia, la buddhologia i la islamologia, amb competències en les seves corresponents llengües i fonts textuals originals.
********************
En un mundo globalizado como el actual, la cooperación entre los diferentes países depende en buena medida del grado de conocimiento y comprensión de las ideas, ideales, valores y actitudes que las diferentes culturas han desarrollado a lo largo de la historia. El curso responde de este modo, a la creciente demanda en los ultimos años de incrementar la presencia de las tradiciones culturales e intelectuales no europeas en el currículum académico de los estudios universitarios.
En este sentido, el Curso de Postgrado en Pensamiento y Religiones de Asia, organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra con la colaboración de Casa Asia, ofrece por primera vez en el ámbito universitario español un diploma especializado en el campo del estudio de las religiones asiáticas.
Este nuevo título universitario ofrece la posibilidad de aproximarse al estudio académico de las principales tradiciones religiosas y corrientes de pensamiento de Asia, en sus respectivos contextos historicos y culturales, poniendo especial énfasis en la formación práctica por medio de visitas guiadas a centros y espacios de culto y talleres participativos de meditación y música sacra, entre otros.
El equipo docente está formado por profesores experimentados en los campos de la sinología, la japanología, indologia, tibetologia, buddhologia e islamología, con competencias en sus correspondientes lenguas y fuentes textuales originales.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

No hay comentarios: